Старонка:Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва.pdf/141

Гэта старонка не была вычытаная

КРЫНІЦЫ І ЛІТАРАТУРА.

Nabożon, y wczynił cerkow kamennuiu u Połocku swiatoie Sofij. Druhuju swiatoho Spasa, dewic monastyr, u werch reki Połoty ot horoda w połu mili. Tretiuiu cerkow monastyr na Bełczycy swiatoho Borysa y Hleba". ("Полн. собр. рус. лет.", XVII, 479).

15. Хроніка Стрыйкоўскага ў разьдзеле "Boris Ginwiłowicz xiąże Połocki”: “Boris xiąże, uczyniwszy ojcowi obyczajem chrześcianskim pogrzeb uczciwy, z wielką sławą i dzielnościa rycerską, xięśtwo Połockie sprawował. Ten chcąc zostawić po sobie znak wieczny chrześcianstwa, umyślił kościoły ku czci Panu Bogu budować i zmurował naprzōd w zamku wysznym cerkiew świętej Sophiae, to jest: mądrości Bożej, obyczajem greckim, jakom sam widział znać iż kosztem nie malym. Na Bielczycy też monaster z wieżami ochędożny i kościoł Borissa i Hleba świętych, murem ozdobnie wystawił, czwierć mile, jako mi się zda (bom nie mierzył tylkom widział) od Połocka. Drugizaś Dziewicy monastir w wierzch rzeki Połoty od zamku puł mile, w ktōrym Kniaź Wielki Moskiewski miał stanowisce swoje, gdy Połocka dobywał; czwarty kościoł S. Spassa, zbudował: a na to budowanie przeważnym kosztem aż z Lifland, cegłę, wapno, alabaster i insze potrzeby w strugach Dżwiną rzeka wożono”. ( „Kronika Polska Litewska Zmodzka y wszystkiey Rusi… Przez Macieia Osostewiciusa Striykowskiego dostatecznie napisana… Drukowano w Krolewcu u Gerzego Osterbergera M. D. LXXXII". Кніга VI, разьдзел XII, стар. 241).

Літаратура.

1. А. М. Павлинов. История русской архитектуры. Москва, 1894.

2. А. М. Павлинов. Древние храмы Витебска и Полоцка. "Труды IX Археологического Съезда в Вильне",т. I. Москва, 1895.

3. А. Некрасов. Византийское и русское искусство. Москва, 1924.

4. И. Орловский. Борисоглебский монастырь на Смядыни в Смоленске и раскопки его развалин. "Смоленская старина", вып. I. ч. 1. Смоленск 1909.

5. Е. Н. Клетнова. Доклад Московскому Археологическому О-ву о раскопках на Смядыни, произведенных Смоленской Ученой Архивной Комисснией в 1909 году. "Древности", т. I V, 288—297.

6. Е. Н. Клетнова. О раскопках на Смядыни, произведенных Смоленской Ученой Архивной Комисснией в сентябре 1909 года. (Без вызначэньня месца і году выданьня).

7. С. П. Писарев. Княжеская местность и храм князей в Смоленске. Смоленск, 1894.

8. С. П. Писарев. Памятная книга гор. Смоленска. Смоленск, 1898.

9. П. Цветков. Страничка из истории Петропавловской в Смоленске церкви. Смоленск, 1911.

10. "Древности", III, 105 — 108. (Даклад Никитина і Попова аб руінах на Сьмядыні).

11. А. Сапунов. Полоцкий Софийский собор. Витебск, 1888.

12. А. Сапунов. Древности Спасо-Евфросинневского монастыря в Полоцке. 1885.

13. А. Сапунов. Памятники времен древних и новейших в Витебской губ. Витебск 1903.

14. А. Сапунов. Витебская старина. Т. I і V.

15. П. Красавицкий. Памятники церковной старины Полоцко-Витебского края и их охранение. "Полоцко-Витебская старина", кн. 1, і асобным выданьнем: Витебск, 1911.

16.К. Говорский. Исторические сведения о Полоцком Софийском соборе. "Вестник